1.
SMAILOVA D, OSPANOV E, GAZALIYEVA M, KAIDAROVA D, SHATKOVSKAYA O, ZAMANBEKOVA Z, AMRENOVA K, BELIKHINA T, ADYLKHANOV T, OMARBEKOV A, DAULETYAROVA M, PIVINA L, SEMENOVA Y. Epidemiology of Prostate Cancer in the Republic of Kazakhstan. Iran J Public Health. 48(12):2216-2223.