1.
IGISSINOV N, TOGUZBAYEVA A, TURDALIYEVA B, IGISSINOVA G, BILYALOVA Z, AKPOLATOVA G, VANSVANOV M, TARZHANOVA D, ZHANTUREYEVA A, ZHANALIYEVA M, ALMABAYEVA A, TAUTAYEV A. Breast Cancer in Megapolises of Kazakhstan: Epidemiological Assessment of Incidence and Mortality. Iran J Public Health. 48(7):1257-1264.