SMAILOVA, D., E. OSPANOV, M. GAZALIYEVA, D. KAIDAROVA, O. SHATKOVSKAYA, Z. ZAMANBEKOVA, K. AMRENOVA, T. BELIKHINA, T. ADYLKHANOV, A. OMARBEKOV, M. DAULETYAROVA, L. PIVINA, and Y. SEMENOVA. “Epidemiology of Prostate Cancer in the Republic of Kazakhstan”. Iranian Journal of Public Health, Vol. 48, no. 12, Dec. 2019, pp. 2216-23, doi:10.18502/ijph.v48i12.3554.