SMAILOVA, D., OSPANOV, E., GAZALIYEVA, M., KAIDAROVA, D., SHATKOVSKAYA, O., ZAMANBEKOVA, Z., AMRENOVA, K., BELIKHINA, T., ADYLKHANOV, T., OMARBEKOV, A., DAULETYAROVA, M., PIVINA, L. and SEMENOVA, Y. (2019) “Epidemiology of Prostate Cancer in the Republic of Kazakhstan”, Iranian Journal of Public Health, 48(12), pp. 2216-2223. doi: 10.18502/ijph.v48i12.3554.