SMAILOVA, D.; OSPANOV, E.; GAZALIYEVA, M.; KAIDAROVA, D.; SHATKOVSKAYA, O.; ZAMANBEKOVA, Z.; AMRENOVA, K.; BELIKHINA, T.; ADYLKHANOV, T.; OMARBEKOV, A.; DAULETYAROVA, M.; PIVINA, L.; SEMENOVA, Y. Epidemiology of Prostate Cancer in the Republic of Kazakhstan. Iranian Journal of Public Health, v. 48, n. 12, p. 2216-2223, 2 dez. 2019.