SMAILOVA, D., OSPANOV, E., GAZALIYEVA, M., KAIDAROVA, D., SHATKOVSKAYA, O., ZAMANBEKOVA, Z., AMRENOVA, K., BELIKHINA, T., ADYLKHANOV, T., OMARBEKOV, A., DAULETYAROVA, M., PIVINA, L., & SEMENOVA, Y. (2019). Epidemiology of Prostate Cancer in the Republic of Kazakhstan. Iranian Journal of Public Health, 48(12), 2216-2223. https://doi.org/10.18502/ijph.v48i12.3554