IGISSINOV, N., TOGUZBAYEVA, A., TURDALIYEVA, B., IGISSINOVA, G., BILYALOVA, Z., AKPOLATOVA, G., VANSVANOV, M., TARZHANOVA, D., ZHANTUREYEVA, A., ZHANALIYEVA, M., ALMABAYEVA, A., & TAUTAYEV, A. (2019). Breast Cancer in Megapolises of Kazakhstan: Epidemiological Assessment of Incidence and Mortality. Iranian Journal of Public Health, 48(7), 1257-1264. https://doi.org/10.18502/ijph.v48i7.2948