(1)
SMAILOVA, D.; OSPANOV, E.; GAZALIYEVA, M.; KAIDAROVA, D.; SHATKOVSKAYA, O.; ZAMANBEKOVA, Z.; AMRENOVA, K.; BELIKHINA, T.; ADYLKHANOV, T.; OMARBEKOV, A.; DAULETYAROVA, M.; PIVINA, L.; SEMENOVA, Y. Epidemiology of Prostate Cancer in the Republic of Kazakhstan. Iran J Public Health 2019, 48, 2216-2223.