[1]
SMAILOVA, D., OSPANOV, E., GAZALIYEVA, M., KAIDAROVA, D., SHATKOVSKAYA, O., ZAMANBEKOVA, Z., AMRENOVA, K., BELIKHINA, T., ADYLKHANOV, T., OMARBEKOV, A., DAULETYAROVA, M., PIVINA, L. and SEMENOVA, Y. 2019. Epidemiology of Prostate Cancer in the Republic of Kazakhstan. Iranian Journal of Public Health. 48, 12 (Dec. 2019), 2216-2223. DOI:https://doi.org/10.18502/ijph.v48i12.3554.