ZHOU, Peiyang, Zhihua CAO, Pu WANG, Guangzhi LIU, Xuan YAO, Puqing WANG, Guang LI, Guibin ZHANG, and Ping GAO. 2018. “The Effect of Intensive Statin Therapy on Symptomatic Intracranial Arterial Stenosis”. Iranian Journal of Public Health 47 (2), 231-36. http://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph/article/view/12407.